powrót do strony głównej Pedagogika


Montessori Maria Bibliografia

na podstawie
zestawienia bibliograficznego (1996-2004) Oddział Informacji Naukowej BG AP
przygotowane przez E. Piotrowska, E. Tłuczek, R. Zając, A. Gumułka
 

Artykuły
1. Baran Zofia, Cyran Alfreda, Momora Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343
2. Bednarczuk Beata : Edukacja globalna w ujęciu Marii Montessori // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 21, s. 107 - 112
3. Bednarczuk Beata : Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori // Wychowanie na co Dzien. - 2001, nr 4/5, s. 9-11
4. Bednarczuk Beata : Idea "kosmicznej edukacji" Marii Montessori próba całościowego spojrzenia na świat // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1997, T. 18, s.
    143-147
5. Bednarczuk Beata : Jak upływa czas? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 32-35
6. Bednarczuk Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72
7. Bednarczuk Beata : Poziom przystosowania szkolnego dziewięcioletnich uczniowi z klasy konwencjonalnej i grupy Montessori // Zeszyty Wszechnicy  
    Świętokrzyskiej. - 2000, Z. 12, s. 21-32
8. Bednarczuk Beata : Psychologiczne podstawy pedagogiki Marii Montessori // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-
    Psychologia. - 2000, Vol. 13, s. 117-131
9. Bednarczuk Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metoda Marii Montessori // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 52-58
10. Guz Sabina : Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori // Wychowanie na co Dzien. -2004, nr 1-2, s. 3-7
11. Guz Sabina : Kosmiczna edukacja w klasach Montessori // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 8-14
12. Guz Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 515-520
13. Guz Sabina : Opinie współczesnych uczonych amerykańskich o metodzie Montessori // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2000, T. 20, s. 33-42
14. Guz Sabina : Organizacja pracy uczniowi w średniej szkole Montessori : na przykładzie Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas // Wychowanie na co Dzien.
      - 2000, nr 1/2, s. 3-7
15. Guz Sabina : Przygotowanie dzieci do udziału w szyciu społecznym : z doświadczeń szkoły Montessori // Wychowanie na co Dzien. - 2000, nr 6, s. 27-31
16. Guz Sabina :Wykorzystanie pedagogiki Montessori w kształceniu nauczycieli i edukacji dzieci w Polsce // Rocznik Edukacji Alternatywnej-2003, nr 1, s. 43-54
17. Hellbrügge Theodor : Pedagogika lecznicza według Montessori jako metoda wczesnej integracji społecznej w rodzinie, przedszkolu i szkole // Zeszyty 
      Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne. - 1996, Z. 24, s. 21-28
18.
Johansson Margareta : Education in Maria Montessori's "prepared pedagogic environment" at Swedish universities today - a justified possibility? // Lubelski
      Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 51-62
19.
Jordan .Jarosław : "Pomóż mi zrobić to samodzielnie" Trendy i innowacje. Edukacja w przedszkolu. Wyd. Raabe,1998.
20. Jordan .Jarosław : "Ruch i aktywność własna"  Trendy i innowacje. Edukacja w przedszkolu. Wyd. Raabe, 2003
21.
Kondracka Monika Mariola : Antropologiczne podstawy metody Marii Montessori // Test. - 1996, nr 3, s. 23-31
22.
Kondracka Monika Mariola : Rozwój społeczno - moralny dziecka w świetle poglądów Marii Montessori // Test. - 1996, nr 4, s. 84-92
23. Krokowska Izabela : Moje doświadczenie ze szkołą Montessori // Auxilium Sociale. - 1999, nr 3/4, s. 204-207
24. Kucha Ryszard : Rozwój pedagogiki Marii Montessori w Polsce - rys historyczny // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 23-42
25. Kujawska Iza : Może za rok // Glos Nauczycielski. - 1999, nr 27, s. 10-11. - Spór o utworzenie gimnazjalnych klas Montessori.
26. Ludwig Harald : Montessori-Pädagogik in Deutschland // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 37-49
27. Łatacz Ewa : Edukacja językowa w ujęciu Marii Montessori jako przygotowanie do czynnego i twórczego uczestnictwa w logosferze // Zeszyty Naukowe
     Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Lodzi. - 2001, nr 3, s. 119-131
28. Łatacz Ewa: Pedagogika Marii Montessori-próba wykorzystania w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi//Roczniki Pedagogiki Specjalnej-2000, T. 11, s. 42-46
29. Łatacz Ewa:Podobieństwa metod pedagogicznych Marii Montessori i Marii Grzegorzewskiej//ActaUniversitatis Lodziensis Folia Paedagogica1999,[Z]2,s15-19
30. Łatacz Ewa : Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości // Wychowanie na co Dzien. - 1998, nr 1/2, s. 36-38
31. Materniak Mieczyslawa : Die Aufgaben der Erzieher in der Montessori-Pädagogik und ihre Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht // Prace Naukowe
      Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Czestochowie.
Studia Neofilologiczne. - 2000, Z. 1, s. 93-98
32. Materniak Mieczyslawa : // Prace Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie.
Studia Neofilologiczne. - 2002, Z. 3, s. 15-25
33. Matyjas Bozena : Działanie pedagogiczne (dydaktyczno-wychowawcze) na szczeblu elementarnym w poglądach i pracy Marii Montessori // Zeszyty Naukowe
     WSP w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne. - 1999, Z. 35, s. 11-24
34. Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 341-343
35. Nowak Urszula, Skopinska Danuta, Kucharzewska Grażyna : Pedagogika Marii Montessori w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych : pedagogika M.
      Montessori - jej "narodziny" i rozwój // Zeszyty Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne. - 1996, Z. 26, s. 29-38
37. Ordon Urszula : System Marii Montessori w pracy z małym dzieckiem // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkołą Pedagogiczna w Czestochowie. -  
     1999/2000, Z. 8/10, s. 203-209
38. Rabianska Maria, Kruk Jolanta : Praca według założeń Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 348-349
39. Rachanska Joanna : Kluczowe zadania nauczyciela w pedagogice Montessori // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 55-60
40. Rawska Teresa : Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori - historia i współczesność // Paedagogia Christiana. - 1999, [T.] 3, s. 105-115
41. Rozdzialik Alicja : Dziecko niepełnosprawne jako podmiot procesu nauczania w świetle pedagogiki i psychologii humanistycznej // Problemy Poradnictwa
      Psychologiczno-Pedagogicznego 2000 nr 1 s.116-118
42. Sierszecka Bernadeta : O kształceniu zmyslow w pedagogice Marii Montessori // Katecheta. -2003, nr 5, s. 52-57
43. Sikorska Iwona, Strzepek Beata : Jeden dzien. z życia przedszkola Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 362-367
44. Szablewska Magdalena : O pedagogice Marii Montessori i mojej szkole // Życie Szkoły. - 1999, nr 10, s. 788-790
45. Szmytka Renata : Ćwiczenia codziennego dnia w teorii pedagogicznej Marii Montessori // Wychowanie na co Dzien. - 1998, nr 7/8, s. 11-14
46. Sliwerski Bogusław : Pedagogika Marii Montessori w Polsce // Wychowanie na co Dzien. - 2002, nr 12, s. 7-9
47. Włodarczyk Renata: Korelacja zajęć ruchowych o charakterze ogólnorozwojowym z matematyka w edukacji klasycznej i montessoriańskiej// Wychowanie na
      co Dzien. - 1998, nr 6, dod. s. I-IV
48. Zellma Anna: Wybrane elementydydaktyczno-wychowawcze systemu edukacyjnego Montessori w katechezie wczesnoszkolnej //Katecheta.2003 nr5 s.3-11
49. Zwierzchowska Iwona : Pedagogika Marii Montessori - przyszłością dla Europy : III Międzynarodowa Konferencja Montessori-Europa // Lubelski Rocznik
      Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 185-189 ; Toz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 367-368
50. Zoltak Zofia : Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkołą Specjalna. - 1996, nr 4, s. 227-229
51.
Adamek Irena : Maria Montessori i jej system // W : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Kraków, 1997. - S. 146-153
52.
Badura-Strzelczyk Gabriela : Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego // W : Pedagogika
      alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - S. 137-140
53. Bednarczuk Beata : Dziecko w grupie Montessori // W : Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuzmy i Janusza
      Morbitzera. - Kraków, 2003. - S. 103-110
54. Bednarczuk Beata : Materiały rozwojowe Montessori droga indywidualnej nauki dziecka // W : Dziecko - nauczyciel - rodzice : konteksty edukacyjne / pod
      red. Rafała Piwowarskiego. - Białystok, 2003. - S. 397-403
55. Bednarczuk Beata : Modele przystosowania szkolnego uczniowi z klas konwencjonalnych i grup Montessori // W : Integracja w edukacji : dylematy teorii i
      praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego, Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz, 2002. - S. 292-303
56. Glodzik Beata : Idee i założenia pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do zreformowanego systemu oświaty w Polsce // W : Kształtowanie umiejętności
      wychowawczych / pod red. Teresy Sokolowskiej-Dzioby. - Lublin, 2002. - S. 123-128
57. Guz Sabina : Metoda Marii Montessori w opiniach i badaniach współczesnych uczonych amerykańskich // W : Pedagogika wobec przemian i reform
      oświatowych / red. nauk. Grażyna Milkowska-Olejniczak, Kazimierz Uzdzicki. - Zielona Góra, 2000. - S. 423-431
58. Guz Sabina : Nauczanie - uczenie się w oddzialach Montessori w świetle obserwacji zachowan dzieci // W : Edukacja poprogresywistyczna pod red. Ewy
      Smak, Stanisławy Wloch. - Opole, 2004. - S. 91-98
59. Guz Sabina : Znaczenie metody M. Montessori dla rozwoju społecznego dziecka // W : Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red.
      Marii Chodkowskiej. - Lublin, 2002. - S. 109-118
60. Guz Sabina : Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym // W : Edukacja
      przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia / pod red. Sabiny Guz. - Warszawa, 2001. - S. 137-150
61. Jaworska Boleslawa : Wybrane koncepcje nauki całościowej : system Marii Montessori // W : Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Boleslawa 62. Jaworska. - Płock, 1999. - S. 31-36
63. Ludwig Harald : Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego : teoria i praktyka szkol ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori //
     W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Sliwerskiego. - Kraków, 2001. - (Idee, Metody, Inspiracje). - S. 521-535
64. Ludwig Harald : "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej // W : Pedagogika
      alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Sliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków, 2000. - S. 105-117
65. Łatacz Ewa : Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marie Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży //
     W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - S. 51-64
66. Metoda Marii Montessori // W : Źródła do dziejowa wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, księga 1, Myśli pedagogiczna w XX stuleciu / wyboru i oprac.
      Stefan Woloszyn. - Wyd. 2 zm. - Kielce, 1998. - S. 173-194
67. Miksza Małgorzata : Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunkowa i ruchowa pedagogicznych // W : Pedagogika alternatywna
      - dylematy teorii / red. Bogusław Sliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków, 2000. - S. 99-104
68. Sikorska Iwona : Komunikacja jako przekazywanie znaczę w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori // W : O komunikowaniu w przedszkolu i w
      nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gasiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków, 2003. - (Nowoczesna Szkołą ; 10). - S. 91-102
69. Szady Katarzyna : Podmiotowosc dziecka w systemie pedagogicznym Marii Montessori // W : Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej /
      pod red. Henryka Machela. - Toruń, 1997. - S. 137-143
70. Zdybel Dorota : Klasa szkolna jako źródło doświadczeń komunikacyjnych dziecka : na przykładzie szkoły tradycyjnej i szkoły Montessori // W : Problemy
      edukacji lingwistycznej : teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej sie Europie. T. 2, Roczne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka / pod red. Marii Teresy
      Michalewskiej i Miroslawa Kisiela. - Kraków, 2002. - S. 253-263
71. Zdybel Dorota : Obraz szkoły Montessori w świetle badan amerykańskich // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badan i reformy / pod red. Jacka
     Piekarskiego i Bogusława Sliwerskiego. - Kraków, 2000. - S. 257-267
Książki
1. Maria Montessori : Domy dziecięce (Le case dei bambini) reprint Wyd. "Edytor" S.A.
2. Cavalletti Sofia : Potencjal duchowy dziecka : doświadczenia z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. - Kraków : Wydaw. WAM, 2001
3.
Łatacz Ewa : Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939. - Lodz : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1996
4. Lukaniuk-Quintanilla Anna : Szkołą Marii Montessori - historia i współczesność. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Espero", 1998
5. Miksza Małgorzata : Zrozumiec Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Kraków : Impuls, 1998
6. Barbara Stein : Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. Kielce 2003 Wyd. Jedność.
7. Urlich Steenberg : Pedagogikia Marii Montessori w przedszkolu. Kielce 2004 Wyd. Jedność Herder

powrót do strony głównej Pedagogika