powrót do strony głównej


Trwają zapisy na semestr zimowy. Rozpoczęcie studiów w październiku 2013 r.
Zapraszamy!


STUDIA PODYPLOMOWE

PEDAGOGIKA MONTESSORI.

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin uruchamia w październiku 2011 r. zaoczne studia podyplomowe, 3 - semestralne, doskonalące: 

PEDAGOGIKA MONTESSORI – indywidualizacja w edukacji elementarnej.

 

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zawodowym (licencjat) lub magisterskim, w tym także osoby bez przygotowania pedagogicznego.

Studium adresowane jest do pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, do nauczycieli pracujących z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (nauczyciele przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej)
oraz do innych osób bez formalnego przygotowania pedagogicznego, które są zainteresowane przedstawionym programem.

Organizacja i przebieg zajęć

·             program Studiów obejmuje 300 godzin dydaktycznych + 50 godzin praktyk
  (część praktyk montessoriańskich w miejscu określonym przez słuchacza)

·             podstawowymi formami zajęć są: wykłady, konwersatoria, zajęcia warsztatowe

·             W trakcie kursu będą wykorzystywane oryginalne montessoriańskie pomoce  
  dydaktyczne.

·             zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów
  sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu

·             uczestnicy studiów nie posiadający przygotowania pedagogicznego, mogą uzupełnić
  kwalifikacje poprzez udział w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym

·             absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów

  Pedagogika Montessori.

·             Uczestnicy kursu będą mogli hospitować zajęciach przedszkolne lub szkolne
  w placówkach montessoriańskich – wskazanych przez prowadzących.

·             Uczestnicy kursów korzystają z serwisu e-learningowego: moodle.montessori.pl

 

Program studiów

Program studiów obejmuje tematy związane z wprowadzeniem podstaw antropologicznych Pedagogiki Montessori, w tym: podstawowymi pojęciami oraz zasadami pedagogicznymi, rolą nauczyciela, zasadami posługiwania się pomocami edukacyjnymi z ich funkcją terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz tematami opisującymi prawo oświatowe, współpracę z rodziną, diagnostykę wieku rozwojowego, korekcję dysleksji, terapię pedagogiczną Kępińskiego.

Szkolenie w części warsztatowej polega na zapoznaniu z technikami pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi - Materiałem Montessori. Omówione będzie przeznaczenie
i wskazany wzorcowy sposób posługiwania się nimi w pracy z dzieckiem – przedstawiona zostanie metodyka kształcenia multisensorycznego, matematycznego i językowego.

Celem studiów jest:

§                Przekazanie  aktualnych informacji o nauczaniu metodami montessoriańskimi.

§                Wyposażenie w umiejętność posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent kursu mógł        
      posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.

§                Wyposażenie w umiejętność samodzielnego projektowania i wykonywania trwałych

            pomocy dydaktycznych, uwzględniając w ich konstrukcji zasadę samokontroli.

§                Ułatwienie dokonania samodzielnego wyboru pomiędzy tradycyjnymi  i alternatywnymi rozwiązaniami metodycznymi i
      organizacyjnymi pracy przedszkola i szkoły ze wskazaniem na możliwości korzystania z elementów Pedagogiki Montessori.

§                Umożliwienie stosowania licznych rozwiązań metodycznych przy prowadzeniu nauczania  zindywidualizowanego.

 

 

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych w montessoriańskich placówkach oświatowych, w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie domowe, praca z dziećmi leżącymi)

Słuchacz zdobywa umiejętność dokonania samodzielnego wyboru pomiędzy tradycyjnymi i alternatywnymi rozwiązaniami metodycznymi i organizacyjnymi, prowadzonymi w swojej codziennej praktyce na wybranym przez siebie stanowisku pracy pedagogicznej.

 

Zapisy: poprzez email: aperkowska@swpr.edu.pl , listownie, telefonicznie, listownie, faxem,  
   osobiście –

            Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

            tel. (22) 644 07 97, 644 04 55, fax: (22) 644 07 97, 

            dokumenty do pobrania na stronie uczelni:

·          zgłoszenie - formularz zgłoszeniowy

·          dokumenty – w zakładce: >Rekrutacja < http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja informacje o formalnościach 

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy,
nr telefonu kontaktowego.

 

Opłatę wpisową należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA;

(opłata wpisowa - w wysokości 300 zł – jest wliczana w przyszłą opłatę semestralna, zwracana w przypadku nie uruchomienia studiów)

 

Warunki ukończenia studiów

·             uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych

·             zaliczenie praktyk pedagogicznych

·             napisanie i obrona pracy dyplomowej jako potwierdzenie zdobytej wiedzy  
      kompetencji zawodowych

·             korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)

 

Koszt studiów: 1550 zł za semestr

 

Kierownik studiów: mgr Jarosław Jordan

 

Dodatkowe informacje: Opiekun kursu - Jarosław Jordan tel. 503 068 390, jordan@montessori.pl, www.montessori.pl

 


więcej informacji>>>

powrót do strony głównej